Ośrodki oceny i rozwoju – Assessment & Development Centre

W ramach projektów Assessment & Development Centre badane są kompetencje pracowników warunkujące skuteczne funkcjonowanie na stanowisku pracy. Badania mają najczęściej charakter grupowy. Jedną osobę obserwuje kilku asesorów, a każda kompetencja weryfikowana jest kilkakrotnie z wykorzystaniem zróżnicowanych metod (symulacje, testy psychometryczne, wywiad).

Etapy realizacji projektu:
 • Określenie celu badania (selekcyjny; rozwojowy).
 • Określenie zestawu badanych cech – ustalenie z Klientem zestawu kompetencji poddanego diagnozie.
 • Przygotowanie narzędzi diagnostycznych.
 • Przeprowadzenie warsztatu dla zespołu asesorów wewnętrznych (opcja).
 • Przeprowadzenie sesji Assessment & Development Centre.
 • Opracowanie wyników i przygotowanie raportów indywidualnych w formacie zatwierdzonym przez Klienta. Przy dużej skali projektu opracowanie zestawień zbiorczych.
 • W projektach, gdzie badanymi są pracownicy organizacji – przekazanie informacji zwrotnych podczas indywidualnych sesji.
Zastosowanie:
 • wsparcie procesu selekcji i rekrutacji;
 • określenie potencjału rozwojowego pracowników;
 • planowanie awansów;
 • planowanie następstw;
 • określanie potencjału pracowniczego przy fuzjach przedsiębiorstw;
 • planowanie działań rozwojowych.
Korzyści:
 • precyzyjna, wieloźródłowa diagnoza kompetencji pracowniczych;
 • informacja zwrotna dla pracowników;
 • informacje o mocnych stronach oraz obszarach rozwojowych pracowników;
 • wysoki obiektywizm oceny.
Więcej informacji: info@charyton.com.