Testy psychologiczne

Psychologiczne badania testowe wspomagają proces podejmowania decyzji personalnych. W trakcie badań określany jest potencjał osobowościowy oraz intelektualny kandydatów/pracowników. Dzięki uzyskanej na postawie badania wiedzy decyzje odnośnie zatrudniania czy awansów mają większą trafność. Na podstawie informacji zebranych od Klienta (opis stanowiska pracy) ustalany jest poziom badania oraz zestaw narzędzi diagnostycznych. W wyniku badania powstaje raport zawierający indywidualny profil osoby wraz z rekomendacją.

W trakcie kilkugodzinnych badań testowych wykorzystywane są następujące metody:
  • testy diagnozujące potencjał intelektualny – sprawdzanie zdolności logicznych, abstrakcyjnych, zdolności werbalnych i numerycznych, myślenia twórczego;
  • testy diagnozujące potencjał osobowościowy – sprawdzanie kompetencji społecznych, inteligencji emocjonalnej, zdolności radzenia sobie ze stresem, potencjału przywódczego, motywacji, stylu pracy;
  • wywiad psychologiczny.
W ciągu 2-3 dni od daty przeprowadzenia badań Klient otrzymuje raport z opracowanymi wynikami.

Zastosowanie:
  • źródło informacji o kandydatach w trakcie rekrutacji;
  • wykorzystanie w projektach outplacementowych jako źródło informacji o potencjale pracownika;
  • wsparcie decyzji o awansach, przesunięciach.
Korzyści:
  • wysoka trafność prognostyczna – podniesienie skuteczności selekcji;
  • szybkość badania;
  • zmniejszenie ryzyka błędu przy obsadzaniu stanowisk;
  • uzyskanie informacji o potrzebach rozwojowych pracowników.
Więcej informacji: info@charyton.com.